Research Team

Research Team

PhD Students

 1. Cheng Kang, TA in Informatics
 2. Lijia Deng (Roin), TA in Engineering
 3. Xiang Yu (Frank), GTA, RA in Optic Disc Pathology
 4. Xujing Yao (Amber), RA in Gene Analysis, RA in zebrafish tracking
 5. Zewei Guo (Wade), TA in Informatics
 6. Qinghua Zhou (Conn), GTA, RA in Gene Analysis
 7. Siyuan Lu (Sherrill), TA in Informatics
 8. Jian Wang, RA in eye tracking

MPhil Students

 1. Yihao Chen (Sirius)

MSc Students

 1. Hengde Zhu (Hunter), RA in Gene Analysis

Visiting Scholars

 1. Dr. Shuihua Wang (Sharon)
 2. Prof. Sidan Du
 3. Prof. Xiangwei Jiang (Jack)
 4. Prof. Xinhua Mao
 5. Prof. Di Wu
 6. Prof. Liying Wang
 7. Prof. Guoquan Jiang
 8. Prof. Cuijun Zhao
 9. Prof. Yuanjin Li
 10. Prof. Shixi Liu
 11. Prof. Jin Sun

Visiting Students:

 1. Xiaowei Zhang
 2. Yiyang Chen
 3. Jin Hong
 4. Jingyuan Yang
 5. Shiqi Yin
 6. Piyush Doke
 7. Dhiraj Srivastava
 8. Xi Chen
 9. Ji Han

Share this page: